Aktualności i galerie

Informacja o realizacji operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, plan operacyjny na lata 2020-2021

2020 informacja


 
Operacja:
Ekologia- od producenta do konsumenta”

Termin realizacji od 1 maja 2020 r. do 31 października 2020 r.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń "Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego", Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie oraz Podkarpacką Izbą Rolniczą realizują operację: „Ekologia- od producenta do konsumenta”.

Celem operacji jest identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa i żywności ekologicznej oraz wprowadzania jej na rynek w krótkich łańcuchach dostaw poprzez:

  • organizację konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podkarpackim w 2020 roku,
  • opracowanie i dystrybucję publikacji „Ekologia- od pola do stołu”,
  • stworzenie stoisk wystawienniczych dla producentów ekologicznych podczas Dni Otwartych Drzwi  oraz Jesiennej Giełdy Ogrodniczej,
  • zorganizowanie konferencji „Produkcja ekologiczna od pola do stołu”,

w ramach realizacji projektu do 31 października 2020r.

Grupę docelową konkursu stanowią producenci z terenu województwa podkarpackiego, posiadający certyfikat gospodarstwa ekologicznego wydany przez upoważnioną jednostkę.

Konkurs ma charakter otwarty.

Grupa docelowa publikacji „Ekologia- od pola do stołu” – ok. 700 osób, głównie rolnicy i doradcy z województwa podkarpackiego oraz konsumenci- mieszkańcy miast i obszarów wiejskich, otrzymają ją również uczestnicy konferencji. Dodatkowo publikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dzięki czemu dotrze do większej liczby odbiorców.

Stoisko wystawiennicze- grupa docelowa to rolnicy, doradcy i konsumenci- mieszkańcy obszarów wiejskich i miast odwiedzający imprezy Dni Otwartych Drzwi oraz Jesienną Giełdę Ogrodniczą- ok. 10 000 zwiedzających każdą z nich.

Grupa docelowa konferencji „Produkcja ekologiczna od pola do stołu”- 80 osób, głównie rolnicy i doradcy z województwa podkarpackiego, przedstawiciele samorządu, instytucji okołorolniczych oraz dodatkowych partnerów operacji, mieszkańcy obszarów wiejskich- potencjalni konsumenci.

Przewidywanym efektem przeprowadzonej operacji jest promocja rolnictwa i żywności ekologicznej, wymiana doświadczeń pomiędzy gospodarstwami, a także upowszechnienie dobrych praktyk rolniczych w gospodarstwach zarówno już produkujących metodami ekologicznymi, jak i gospodarstwach konwencjonalnych, również w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw żywności.

Przykład wiodących gospodarstw ekologicznych, zwłaszcza towarowych, dobrze prosperujących na rynku i uzyskujących wysokie korzyści ekonomiczne może zachęcić do podejmowania takiego systemu zarządzania i produkcji żywności. Upowszechnienie wiedzy na temat form sprzedaży produktów z gospodarstwa, takich jak np. rolniczy handel detaliczny przyczyni się do podejmowania tego typu działalności.

Wyłonienie najlepszych gospodarstw ekologicznych, dzięki realizacji konkursu oraz kolportaż publikacji, przyczyni się do promocji rolnictwa ekologicznego. Stanowi to również zachętę dla rolników do zmiany gospodarowania systemem konwencjonalnym na produkcję metodami ekologicznymi. Ich upowszechnienie i rozwój oznacza korzyści wynikające z ochrony gleb, wód, zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz produkcję żywności wysokiej jakości, co przyczyni się do realizacji głównego celu PROW 2014 – 2020 jakim jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Dodatkowo zachęci do realizacji działania „Rolnictwo ekologiczne” w ramach PROW 2014-2020.

Kryteria brane pod uwagę w konkursie spełniają warunki w zakresie praktyk sprzyjających ochronie gleby, wzbogacaniu różnorodności poprzez uprawę lokalnych odmian roślin, chów starych ras zwierząt, dbałość o nieprodukcyjne elementy środowiska, ocenę jakości wytwarzanych produktów, skuteczności sprzedaży, aktywność prospołeczną rolników. Dzięki czemu zostaną identyfikowane i zgromadzone najlepsze praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

Kolportaż publikacji „Ekologia- od pola do stołu” i przeprowadzenie konferencji „Produkcja ekologiczna od pola do stołu” pozwoli na ich upowszechnienie wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Dodatkowo promocja certyfikowanej żywności ekologicznej podczas targów pozwoli na zwiększenie popytu na takie produkty, a tym samym zachęci do podejmowania takiego sposobu gospodarowania czy  skrócenia łańcuchów dostaw żywności.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates