Zadania i działalność Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego

 
Zadania Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego:

 • Reprezentowanie interesów Stowarzyszeń i innych osób prawnych tworzących Związek.
 • Promowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie produkcji, przetwórstwa i rozwoju rynków zbytu żywności ekologicznej.
 • Wspieranie merytorycznie, organizacyjnie i rzeczowo osób, instytucji i podmiotów gospodarczych zajmujących się żywnością ekologiczną.
 • Pozyskiwanie funduszy i dotacji.
 • Działanie na rzecz ekologicznego rozwoju regionu.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej.
 • Wspieranie inicjatyw sprzyjających ochronie środowiska naturalnego, dziedzictwa przyrodniczego  i kulturowego regionu podkarpackiego.
 • Pomoc w organizowaniu Grup Producenckich oraz innych przedsięwzięć handlowych i gospodarczych, rozwój małej przedsiębiorczości przetwórczej płodów rolnictwa ekologicznego oraz tworzenie miejsc pracy na obszarze wiejskim.
 • Udział samorządu rolniczego na etapie tworzenia  i w wdrażania strategii rozwoju wsi i rolnictwa ekologicznego na terenie woj. podkarpackiego.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Współorganizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku w gospodarstwach ekologicznych.
 • Współpraca z propagatorami regionalnej kultury, instytucjami i jednostkami naukowymi działającymi w kraju jak i za granicą.

 

Działalność Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego:

 • Organizowanie szkoleń o edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej.
 • Przekazywanie zainteresowanym rolnikom zasób wiedzy na temat prowadzenia swoich gospodarstw metodami ekologicznym.
 • Prowadzenie  edukacji konsumentów w kierunku dbałości o zdrowie własne i rodziny.
 • Przyczynianie się do wielofunkcyjnego rozwoju regionu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w przetwórstwie i sprzedaży produktów ekologicznych oraz rozwoju eko-agroturystyki.
 • Zachowywanie bogactwa kulturowego i bioróżnorodności regionu podkarpackiego.
 • Organizowanie wyjazdów szkoleniowych do wzorcowych gospodarstw ekologicznych.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie w gospodarstwach ekologicznych i szkołach tzw. „zielonych dni” – warsztatów przyrodniczych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
 • Promocja żywności wyprodukowanej metodami ekologicznymi

 
 
 
 
 
 
 

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates