Aktualności i galerie

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podkarpackim w 2022 r.

 
Loga projektu


Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2022 roku w województwie podkarpackim

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w partnerstwie Podkarpacką Izbą Rolniczą w ramach operacji KSOW „Dobre praktyki w rolnictwie ekologicznym” organizuje

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podkarpackim w 2022r.

Konkurs ma na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

W konkursie może brać udział rolnik z terenu województwa podkarpackiego:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji
  • ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;
  • którego gospodarstwo spełnia wymogi wzajemnej zgodności;
  • który nie był laureatem wojewódzkiego etapu konkursu w 2019-2021 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 czerwca 2022 r. na adres Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego produkcję zgodnie z obowiązującymi przepisami w produkcji ekologicznej.

Komisja konkursowa powołana przez dyrektora PODR dokona oceny wszystkich zgłoszonych gospodarstw.

Dla laureatów miejsc 1-3 oraz 2 wyróżnionych gospodarstw przewidziane są nagrody pieniężne finansowane z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Więcej informacji można uzyskać w każdym Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego lub w Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska PODR w Boguchwale tel. 17 87 01 570 lub 17 87 01 567.

Zapraszamy wszystkich rolników gospodarujących metodami ekologicznymi do udziału w konkursie.


W załączeniu:

  1. Regulamin konkursu, (plik pdf, 735 KB)
  2. Formularz zgłoszeniowy, (plik pdf, 420 KB)
© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates