Aktualności i galerie

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2021 roku w województwie podkarpackim

Loga projektu


Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń "Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego", Podkarpacką Izbą Rolniczą oraz Uczelnią państwową im. Jana Grodka w Sanoku organizuje

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podkarpackim w 2021 r.

Konkurs ma na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

W konkursie może brać udział rolnik z terenu województwa podkarpackiego:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
    o przyznanie płatności;
  • który wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE)
    nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;
  • którego gospodarstwo spełnia wymogi wzajemnej zgodności;
  • który nie był laureatem wojewódzkiego etapu konkursu w 2019-2020 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 lipca 2021 r. na adres Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego produkcję zgodnie z obowiązującymi przepisami w produkcji ekologicznej.

Komisja konkursowa powołana przez dyrektora PODR dokona oceny wszystkich zgłoszonych gospodarstw.

Dla laureatów miejsc 1-3 oraz 3 wyróżnionych gospodarstw przewidziane są nagrody finansowe.

Więcej informacji można uzyskać w każdym Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego lub w Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska PODR w Boguchwale tel. 17 87 01 570  lub 17 87 01 567.

Zapraszamy wszystkich rolników gospodarujących metodami ekologicznymi do udziału w konkursie.

W załączeniu:

  1. Regulamin konkursu
  2. Formularz zgłoszeniowy
© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates