Aktualności i galerie

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości – nabór VII – Rolnictwo ekologiczne

W dniu 30 kwietnia 2021 r. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłosił nowy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1. „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych i krajowych systemów jakości.

Przedmiotowy nabór dotyczy między innymi systemu jakości Rolnictwo ekologiczne.
W związku z ogłoszeniem naboru informujemy o możliwości skorzystania ze wsparcia w zakresie zwrotu poniesionych kosztów związanych z kontrolą i certyfikacją, opłaceniem składki członkowskiej, zakupem specjalistycznych publikacji oraz pułapek feromonowych, barwnych i lepowych.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 1 lipca 2021 r.

Pomoc przyznawana jest wnioskodawcy, który spełni poniższe wymogi:

  • został mu nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa numer identyfikacyjny (EP),
  • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy,
  • wytwarza produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi w ramach uczestnictwa systemie jakości Rolnictwo ekologiczne,
  • nie korzystał lub nie korzysta ze wsparcia w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla systemu jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy;
  • nie ubiega się o przyznanie kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem oraz któremu kwota ta nie została przyznana, - jest posiadaczem, co najmniej 1 ha użytków rolnych, a w przypadku prowadzenia wyłącznie produkcji roślinnej z protokołu kontroli w gospodarstwie przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą w okresie pomocy wynika, że produkcja produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi obejmuje minimum 0,5 ha użytków rolnych,
  • została przyznana jednolita płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok, w którym składany jest wniosek o przyznanie pomocy, albo za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz który złoży oświadczenie, że będzie ubiegał się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za kolejne lata, w których zostanie objęty pomocą;
  • przystąpił do systemu jakości w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy (2021) lub w pierwszym roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy (2020), lub drugim roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy (2019).

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie ul. Asnyka 7, 35-001 Rzeszów.

Szczegółowe informacje dot. składania wniosków o płatność dostępne są na stronie internetowej www.kowr.gov.pl oraz pod numerem telefonu 17 853-78-51, 17 853-78-38.

Jerzy Borcz
Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Rzeszowie


Do pobrania:

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates