Aktualności i galerie

2011.03.19: Walne Zgromadzenie Delegatów Związku Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” w Starym Dzikowie

 
Walne Zgromadzenie Delegatów
Związku Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego”
w Starym Dzikowie


W dniu 19.03. 2011 r. odbyło się wyjazdowe Walne Zgromadzenie Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego w Zespole Szkół Podstawowych w Starym Dzikowie powiat Lubaczów. Gospodarzem tegorocznego Zebrania było Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych „Truskawka”. Przed otwarciem Walnego Zebrania przybyłych Delegatów powitał prezes Stowarzyszenia Truskawka i jednocześnie wiceprezes PIRE Pan Piotr Puchalski. Oficjalne otwarcie Zebrania dokonał Prezes Zarządu Pana Mariana Wójtowicz, który przywitał przybyłych delegatów i stwierdził, że obecnych jest wymagana liczba delegatów, a tym samym możliwe jest przeprowadzenie obrad Zebrania stosownie do treści § 20 i 21 Statutu.

Prezes Marian Wójtowicz zarządził wybory Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta. Zaproponował na Przewodniczącego Pana Piotra Puchalskiego, a na Protokolanta Panią Annę Kluz.

Wobec braku innych kandydatur poddał pod głosowanie projekt Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta przedstawione kandydatury wszystkimi głosami „za” zostały wybrane.

Pan Piotr Puchalski objął przewodnictwo na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, wyłożył i podpisał listę obecności, która stanowi załącznik do protokołu i stwierdził, że obrady są prawomocne, albowiem zgonie z lista obecności w Walnym Zebraniu Delegatów bierze udział 24 delegatów.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i poddał pod głosowanie porządek obrad:

 • Rejestracja uczestników
 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 • Wybór przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia
 • Przyjęcie programu Walnego Zgromadzenia
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 • Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2010
 • Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego za 2010 r.,
 • Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2010 r.,
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
 • Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu,
 • Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 • Podjęcie uchwał trakcie obrad Walnego Zgromadzenia,
 • Wolne wnioski,
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zebrani Delegaci w głosowaniu jawnym zatwierdzili porządek obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków. Zostały zaproponowane kandydatury:

 • Zygmunt Radek,
 • Jan Szeliga,
 • Franciszek Grabkowski
 • Marian Dołomisiewicz

Zebrani Delegaci w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami „za” przyjęli zaproponowane kandydatury.

Przewodniczący udzielił głosu kolejno Pani Lidii Aniołczyk, która przedstawiła sprawozdanie finansowe, Prezesowi Zarządu Panu Marianowi Wójtowiczowi, który złożył sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2010, Członkowi Komisji Rewizyjnej Panu Marianowi Dołomisiewiczowi, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty Uchwał w przedmiocie zatwierdzenia poszczególnych sprawozdań, które uzyskały aprobatę delegatów w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami „za”.

W toku dyskusji Delegaci Izby przyjęli przygotowane przez Komisję Uchwał i Wniosków 6 Uchwał dotyczących:

 • Walne Zgromadzenie Delegatów Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego popiera przyjęcie Stowarzyszenia EKOWISŁOKA w Krempnej do Związku Stowarzyszeń reprezentowanego przez delegatów: Robert Machowski, Janusz Bal, Jan Szeliga (Uchwała z Walnego Zebrania 14.03.2011 w Krempnej).
 • Walne Zgromadzenie Delegatów Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego powiększa skład Zarządu Izby o Panią Annę Hadałę, Pana Roberta Machowskiego, Pana Janusza Bala.
 • Walne Zgromadzenie Delegatów Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego powiększa skład Komisji Rewizyjnej o Pana Jana Szeligę.
 • Walne Zgromadzenie Delegatów Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego popiera stanowisko Organizacji Pozarządowej: Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w sprawie przeciwdziałaniu spekulacji żywnością.
 • Walne Zgromadzenie Delegatów Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego popiera kierunki reformy Wspólnej Polityki Rolnej zawartej w komunikacie Społeczeństwa Obywatelskiego do instytucji Unii Europejskiej w sprawie przyszłej Polityki Rolnej, Rozwoju Obszarów Wiejskich na Konwencji Rolniczej i Wiejskiej (ARC) w Listopadzie 2010 r.
 • Walne Zebranie Delegatów Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego popiera wniosek o wsparcie promocją ekologicznych produktów pszczelich.

Zarząd PIRE powiększył się o 3 osoby dwóch członków nowo przyjętego Stowarzyszenia Gospodarstw Ekologicznych EKOWISŁOKA z Krempnej w osobach Pana Roberta Machowskiego i Pana Janusza Bala oraz o Panią Annę Hadałę Przewodniczącą Zespołu Edukacyjnego działającą przy PIRE.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PIRE wszyscy zostali zaproszeni do konsumpcji pysznego poczęstunku przygotowanego przez Członków Stowarzyszenia Ekologicznego „Truskawka”.

  

Zapraszamy do galerii zdjęć ...

 

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates