Konferencje ekologiczne

I Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego w Trzcianie

 

W dniu 26 listopada 2008 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie odbyła się Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego, której hasłem przewodnim był „Rozwój Rolnictwa na Podkarpaciu”. Organizatorem Konferencji był Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego, partnerami przedsięwzięcia: Gminne Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie oraz Gmina Świlcza.

Należy nadmienić iż Izbę tworzą cztery stowarzyszenia:

  • Podkarpackie Stowarzyszenie Rolnictwa Ekologicznego „ EKOGAL” – Chmielnik
  • Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej „EKO-DAR” – Świlcza
  • Leżajskie Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych – Leżajsk
  • Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych „TRUSKAWKA” – Stary Dzików

W konferencji uczestniczyło około 270 osób, w tym senator RP Pan Zdzisław Pupa, przedstawiciele władz Urzędu Marszałkowskiego Z-ca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska Pan Bogusław Kmieć, Pani Dominika Skoczylas, Urzędu Wojewódzkiego Pan Marek Kot, Urzędu Miasta, Ekspert Zespołu Roboczego COPA: COGECA ds. Rolnictwa Ekologicznego w Brukseli Pan Bogusław Moskal, Prezes Doliny Lotniczej Pan Marek Darecki, Z-ca Prezesa WFOŚ i GW w Rzeszowie Pan Józef Frączek, Prezes PCH AGROHURT S.A. w Rzeszowie Pan Adam Dziedzic, Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Pani Maria Fajger, Pan Jerzy Szczepański Dyrektor IJHARS w Rzeszowie, z-ca Dyr. PODR w Boguchwale Pan Jan Kocój, Pan Zygmunt Sosnowski Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Rzeszowie, Wójt Gminy Świlcza Pan Wojciech Wdowik, z-ca wójta Pan Wiesław Machowski, Przewodniczący Rady Gminy Świlcza Krzysztof Ciszewski, Wice Starosta Powiatu Strzyżow Pan Jan Stodolak, Radni Rady Powiatu Rzeszowskiego Pan Józef Wilga, Pan Tadeusz Pachorek oraz radni i sołtysi Gminy Świlcza, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich. Dużą grupę słuchaczy stanowili studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego pod opieką Pani dr Janiny Błażej i dziekana prof. UR Zbigniewa Czerniakowskiego, a także studenci Politechniki Rzeszowskiej na czele z prorektorem do spraw kształcenia Politechniki Rzeszowskiej prof. Leszkiem Woźniakiem.

Konferencję otworzył i zaproszonych gości przywitał Prezes Izby Pan Marian Wójtowicz, który przedstawił założenia i cele przed jakimi staje Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego.

Senator RP Z. Pupa wyraził swoje zadowolenie, iż na Podkarpaciu w tak dynamiczny sposób rozwija się rolnictwo ekologiczne „ Piękne Podkarpacie ma swoich ambasadorów w UE. Zdrowe środowisko naturalne wpływa na zdrową żywność i zdrowie obywateli”. Gratulował podjęcia trudu pracy w tworzeniu gospodarstw ekologicznych.

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego głos zabrał z-ca dyr. Departamentu Rolnictwa i Środowiska Pan Bogusław Kmieć. W konferencji zostało poruszone szereg tematów związanych z Rolnictwem Ekologicznym i nie tylko.

Jako gospodarz tego terenu wystąpił Pan Wojciech Wdowik Wójt Gminy Świlcza, który czynnie uczestniczy w promocji ekologii i rozwoju rolnictwa ekologicznego gminy, dokonując prezentacji multimedialnej gminy i jej osiągnięć w tym kierunku.

Wśród przybyłych gości głos zabrał Pan Marek Darecki Prezes Zarządu Doliny Lotniczej, który mówiąc o trudnych początkach działań Stowarzyszenia Dolina Lotnicza, dzielił się doświadczeniami i oferował pomoc merytoryczną w tworzeniu stowarzyszeń producenckich, cytując b. Marszałka Województwa, który w swej strategii Podkarpacia zawarł priorytety rozwoju: lotnictwo, przemysł komputerowy, rolnictwo ekologiczne i ekoturystykę. 

Swoją wiedzą na temat Rolnictwa i spraw z nią związanych podzielili się min.: Pani Maria Fajger Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego, która przedstawiła - „Możliwości wsparcia finansowego inwestycji w zakresie przetwórstwa produktów ekologicznych w ramach RPO WP”.
____________________

 „Wpływ środków unijnych na rozwój rolnictwa ekologicznego w woj. Podkarpackim” - przedstawił przedstawiciel ARiMR w Rzeszowie.
____________________

Pan Ryszard Gonczowski Gł. Specjalista Sekcji Informacyjnej ARR przedstawił „Działania informacyjno- promocyjne Agencji Rynku Rolnego na temat rolnictwa ekologicznego i jego produktów”.
____________________

Dyrektor IJHARS w Rzeszowie Pan - Jerzy Szczepański zaprezentował temat pt.: - „Realizacja ustawowych zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w odniesieniu do rolnictwa ekologicznego”.
____________________

Z-ca dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Pan Jan Kocój omówił: „Rolnictwo Ekologiczne w programach rolno-środowiskowych”.
____________________

Prelegenci w sposób przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich przybliżyli sposoby i możliwości pozyskiwania funduszy unijnych PROW na lata 2007- 2013 oraz działania poszczególnych urzędów i instytucji wdrażających i wspierających realizację tych programów.

Na temat konkurencyjności polskiego rolnictwa ekologicznego w UE swój referat wygłosił Pan Bogusław Moskal Ekspert Zespołu Roboczego Komitetu COPA: COGECA ds. Rolnictwa Ekologicznego w Brukseli, który w swoim referacie przytoczył wady i zalety polskiego rolnictwa, które od zawsze było ekologiczne, podkreślając, iż polskie gospodarstwa ekologiczne stanowią potężny atut i mogą konkurować z rolnictwem zachodnim głównie ze względu na nie zdegradowaną ziemię oraz nie wykorzystane w pełni warunki i potencjał polskiego rolnictwa.
____________________ 

Ważnym punktem konferencji było przedstawienie rolnictwa ekologicznego z punktu widzenia naukowców poprzez wykłady na temat: - „Ekonomiczne aspekty Rolnictwa Ekologicznego” - prof. Leszka Woźniaka Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Rzeszowskiej.

Prof. Woźniak przedstawił KORZYŚCI ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO: ekonomiczno-społeczne, środowiskowe, zdrowotne, etyczno-estetyczne, a także obawy jak rolnictwo traci na wsparciu z UE z tytułu różnicy kursowej i inflacji, która istnieje w kraju.
____________________

Wykład na temat: Edukacja ekologiczna na wydziale biologiczno – rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprezentował - prof. UR Zbigniew Czerniakowski Dziekan Wydziału Biologiczno – Rolniczego UR. Jest to bardzo pocieszające iż Uniwersytet Rzeszowski jest tak zaangażowany i zainteresowany edukacją ekologiczną poczynając bardzo odważne kroki w tym kierunku.
____________________

W przerwie między wykładami promocję wsi polskiej i dziedzictwa kulturowego przedstawił dyr. Gminnego Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie. Pan Adam Majka wraz z kapelą „Muzykanty z Trzciany” pod kierownictwem Romana Olszowego. Kapela grała na powitanie, w przerwach na degustację i na zakończenie melodie ludowe naszego regionu, umilając także degustację zdrowej żywności i nalewek miodowych z pasiek ekologicznych Jerzego Bańkowskiego z Jarosławia i Marka Barzyka z Krosna.

Stoisko z ekologiczną żywnością miał Zakład Mięsny „Jasiołka” z Dukli. Ekologiczne soki, chipsy owocowe do degustacji przedstawiła firma BioAvena z Rzeszowa, degustację ekologicznych przetworów mlecznych wystawiła Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Jasienicy Rosielnej. Pieczywo ekologiczne dostarczyła firma Z.P.H BASZPOL z Grzegorzówki Pana Adama Bały oraz P.PU.H BIO – EKO z Wiśniowej Pana Mariana Wójtowicza. Owoce ekologiczne dostarczyła firma BIO –CONCEPT PLUS z Sieniawy Pana Andrzeja Brzyskiego.

Całą obsługę gastronomiczną Konferencji przygotowywała i prowadziła młodzież z Zespołu Szkół Gospodarczych z Rzeszowa pod opieką mgr Katarzyny Bomba oraz młodzież z Liceum Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie pod kierunkiem mgr Agaty Paśko. Wśród gości znaleźli się również zaproszeni prelegenci, którzy przybliżyli temat Rolnictwa Ekologicznego.

Po dyskusji ostatnim punktem konferencji było zwiedzanie gospodarstwa ekologicznego wraz z przetwórnią ekologiczną Pana Zygmunta Radka w Trzcianie. Było to dobrym połączeniem teorii z praktyką.

Konf 2008.11.26 78 Pragniemy podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji powyższej konferencji, Telewizji Polskiej oddział w Rzeszowie, Radiu Rzeszów, Radiu Via, Redakcji Kwartalnika Społeczno – Kulturalnego „Trzcionka” a w szczególności rolnikom, którzy tak licznie na nią przybyli.

Mamy nadzieję, iż wpisze się ona na stałe w kalendarz edukacyjny rolnictwa ekologicznego Województwa Podkarpackiego.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć ...

 

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates