Konferencje ekologiczne

IV Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego

 

Na stałe już wpisana w kalendarium PIRE Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego odbyła się po raz czwarty 23 listopada 2011roku w Gminnym Centrum Kultury w Trzcianie. Tym razem skupiliśmy się na omówieniu zagadnień związanych ze Wspólną Polityką Rolną po 2013 roku i przyszłości rolnictwa ekologicznego w WPR. Obecnością zaszczycili nas: Poseł na Sejm RP, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem, władz wojewódzkich, samorządowych i lokalnych oraz reprezentanci firm i stowarzyszeń ekologicznych, pracownicy naukowi rzeszowskich uczelni wyższych oraz nauczyciele społecznie zaangażowani w rozwój rolnictwa ekologicznego poprzez działalność edukacyjną.

Specjalnie na konferencję przyjechali rolnicy ekologiczni z terenu całego województwa podkarpackiego. Zainteresowanie wyrazili także studenci kierunków rolniczych, którzy także uczestniczyli w tym ważnym wydarzeniu.

Uroczyście konferencję rozpoczął i powitał zebranych gości Prezes PIRE, Marian Wojtowicz oraz Wójt Gminy Świlcza, dr Wojciech Wdowik.

Uroczyście konferencję rozpoczął i powitał zebranych gości Prezes PIRE, Marian Wojtowicz oraz Wójt Gminy Świlcza, dr Wojciech Wdowik. Spośród zaproszonych gości wystąpili Poseł na Sejm RP, Kazimierz Gołojuch, który podkreślił wagę rolnictwa ekologicznego w rozwoju, Podkarpacia, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Teresa Kubas – Hul, potwierdziła, że nasze województwo jest strefą wolną od GMO, co jest warunkiem zachowania zdrowego i czystego środowiska, w którym będzie można produkować żywność najwyższej jakości, żywność ekologiczną.

Poparcie dla działań Izby wyraził Mariusz Kawa, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie. Podkreślił wagę współpracy stowarzyszeń zrzeszających rolników i przetwórców ekologicznych z instytucjami, które prowadzą miedzy innymi działania promujące i wspierające rozwój produktów żywnościowych wysokiej jakości.

O tym, jak ważne jest dbanie o stały wzrost i rozwój rolnictwa ekologicznego, jaką rolę to rolnictwo odgrywa w zachowaniu naturalnego, czystego środowiska mówił Tadeusz Pachorek, reprezentujący powiat rzeszowski. Pełne życzliwości listy otrzymaliśmy od Posłów na Sejm RP Jana Burego i Krystyny Skowrońskiej. Natomiast Marek Ordyczyński, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazał życzenia od Zbigniewa Rynasiewicza, Posła na Sejm RP.

Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy o działalności Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego złożonych na ręce Mariana Wójtowicza od najwyższych przedstawicieli władz województwa podkarpackiego: dra Mirosława Karapyty, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Zygmunta Cholewińskiego, Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, Lucjana Kuźniara, Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Wicewojewoda Podkarpacki, Andrzej Reguła zauważa, że tylko rolnictwo ekologiczne może zapewnić konsumentom produkty spożywcze nieskażone i nieobciążone chemicznie. Słowa uznania i najlepsze życzenia przyjęliśmy również od Józefa Jodłowskiego, Starosty Rzeszowskiego, Marka Sitarza, Wicestarosty Rzeszowskiego. Wystąpieniem i bardzo ciepłymi słowami zaszczycili nas również Stanisław Telesz, przedstawiciela Urzędu Wojewódzkiego, Marek Kot oraz Wojciech Słowik przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Adam Dziedzic, Prezes Agrohurtu w Rzeszowie oraz Jan Kocój, przedstawiciel PODR w Boguchwale.

Niezwykle przyjemna niespodzianka i wyróżnienie spotkało nas ze strony Jerzego Batora, członka Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale, który wręczył prezesowi PIRE, Marianowi Wójtowiczowi medal z okazji 15-lecia działalności PIR.

Następnie Marek Ordyczyński, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawił nam w swoim wykładzie zadania, cele i zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 roku. O rolnictwie ekologicznym, jako jednym z podstawowych filarów Wspólnej Polityki Rolnej mówił Jan Kocój z PODR w Boguchwale. Wojciech Słowik, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, przedstawił zasady tworzenia grup producentów rolnych i grup producentów owoców i warzyw oraz formy pomocy finansowej dla tych grup. O organizacjach producenckich „Od pola do stołu” wykład przedstawił Prezes Grupy Producentów „Bio-Food Roztocze” - prezes Stowarzyszenia „Truskawka” Piotr Puchalski. Następnie wykład o dobrych praktykach przedsiębiorców przeprowadził Andrzej Rybka, Managing Director Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA. Ważnymi i cennymi wiadomościami o rolnictwie ekologicznym, prawidłowym odżywianiu oraz uprawach GMO podzieliła się ze słuchaczami w trakcie swojego wykładu dr Janina Błażej z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prezes PIRE, Marian Wójtowicz zaprezentował uczestnikom konferencji działalność Izby. Dalszą część wykładu prowadziła Agnieszka Wolska-Bocheńska, Dyrektor Biura PIRE, która przedstawiła wsparcie rolnictwa ekologicznego poprzez edukację ekologiczno-przyrodniczą i omówiła cele i założenia Podkarpackiego Programu Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży „Zdrowo jem – zdrowo żyję”. Natomiast o różnorodnych działaniach podejmowanych w ramach Programu powiedziała Anna Hadała, współkoordynatorka Wojewódzkiego Zespołu Edukacji Ekologicznej Dzieci i młodzieży, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 25w Rzeszowie - partnera strategicznego w realizacji Programu „Zdrowo jem – zdrowo żyję”.

Wykłady na powyższe tematy przybliżyły wiedzę na temat Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Zapoznały słuchaczy z zadaniami i celami WPR po 2013 roku. Omówiono miejsce rolnictwa ekologicznego w WPR. Bardzo ważnym punktem podczas konferencji było pokazanie praktycznych przykładów istniejących organizacji producenckich „Od pola do stołu”, omówiono drogi rozwoju i formy wsparcia organizacji producenckich. Odpowiedziano, w jaki sposób można umocnić pozycję rolników ekologicznych w procesie produkcji. Przekazywana wiedza opierała się na praktycznych przykładach działań. Omówiono także różnorodną działalność PIRE wpływającą na rozwój rolnictwa ekologicznego. Przybliżono również tematykę związaną z żywnością zmodyfikowaną genetycznie. Panel dyskusyjny i bezpośrednie spotkania rolników z przedstawicielami instytucji rolniczych oraz władz wojewódzkich wspierających rozwój rolnictwa ekologicznego miało istotne znaczenie dla wyjaśnienia wielu dodatkowych zagadnień i pytań nurtujących rolników.

W trakcie konferencji uczestnicy skorzystali z przerwy kawowej, ciepłego posiłku i stołu szwedzkiego przygotowanego z ekologicznych produktów spożywczych. Otrzymali również materiały szkoleniowe oraz ekologiczne torby wielokrotnego użytku.


 

 

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates