Aktualności i galerie

2009.03.28: Walne Zebranie Delegatów Związku Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego

 
Walne Zebranie Delegatów Związku Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego


28 marca 2009 r. obradowało Walne Zebranie Delegatów Związku Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego.

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Marian Wójtowicz, który powitał zgromadzonych i stwierdził, że obecnych jest wymagana liczba delegatów, a tym samym możliwe jest przeprowadzenie obrad Zgromadzenia stosownie do treści § 20 i 21 Statutu.

Pan Marian Wójtowicz zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta. Zaproponował na Przewodniczącego Pana Piotra Puchalskiego, a na Protokolanta Panią Annę Kluz.
Wobec braku innych kandydatur poddał pod głosowanie projekt Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta.

Pan Piotr Puchalski objął przewodnictwo na Walnym Zebraniu Delegatów, wyłożył i podpisał listę obecności stwierdzając, iż obrady są prawomocne, albowiem zgonie z listą obecności w Walnym Zebraniu Delegatów bierze udział 24 delegatów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały w przedmiocie trybu głosowania oraz powołania Komisji Skrutacyjnej.

Zebrani Delegaci w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami „za” podjęli Uchwałę  o podejmowaniu Uchwał w głosowaniu jawnym i w związku z powyższym odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i poddał pod głosowanie porządek obrad:

 • Powitanie Zebranych członków PIRE – P. Marian Wójtowicz
 • Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
 • Przyjęcia porządku obrad - P. Marian Wójtowicz
 • Stwierdzenie ważności obrad
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • Sprawozdanie Zarządu PIRE – P. Marian Wójtowicz
 • Sprawozdanie Komisji Finansowej – P. Lidia Aniołczyk
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – P. Józef Terech
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi
 • Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej
 • Wybór Zarządu PIRE
 • Wybór Komisji Rewizyjnej
 • Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • Dyskusja na temat włączenia Firm Ekologicznych z Podkarpacia na członków wspierających PIRE
 • Podjęcie decyzji w sprawie tworzenia przez Izbę wysp ekologicznych w większych sklepach i sieciach sklepów na Podkarpaciu
 • Podjęcie decyzji w sprawie stworzenia znaku towarowego PODKARPACKI PRODUKT EKOLOGICZNY
 • Dyskusja
 • Wolne wnioski
 • Zakończenie obrad

Zebrani Delegaci w głosowaniu jawnym zatwierdzili porządek obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący udzielił głosu Prezesowi Zarządu Panu Marianowi Wójtowiczowi, który złożył sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2008, jak również za lata poprzednie od chwili powstania.

Przewodniczący udzielił głosu Pani Lidii Aniołczyk, która przedstawiła sprawozdanie finansowe oraz Panu Józefowi Terech, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PIRE w roku 2008 jak również sprawozdania finansowego za 2008 r.
Zgromadzeni wszystkimi głosami „za" podjęli uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie za rok 2008 oraz sprawozdanie finansowe.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres 2008 roku.
Zebrani wszystkimi głosami „za" podjęli uchwałę udzielającą członkom Zarządu Związku Stowarzyszeń” Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” absolutorium z czynności związanych z pełnieniem funkcji w Zarządzie i w Komisji Rewizyjnej w roku 2008.

Przewodniczący zarządził wybory do władz Związku Stowarzyszeń PIRE Zarządu i zaproponował, aby wybrać Zarząd ośmioosobowy i poddał pod głosowanie projekty Uchwały w tym zakresie.
Przewodniczący przedstawił że zgodnie ze Statutem Walne Zebranie Delegatów wybiera Zarząd.

Zebrani zaproponowali następujące osoby do Zarządu:

1. Pana Mariana Wójtowicza
2. Pana Zygmunta Radek
3. Pana Piotra Puchalskiego
4. Panią Lidię Aniołczyk
5. Panią Annę Kluz
6. Pana Tomasza Obszańskiego
7. Pana Michała Zawadzkiego
8. Pana Antoniego Tudryn

Przewodniczący poddał pod głosowanie poszczególne zgłoszone kandydatury.
Przewodniczący stwierdził, że uwzględniając wyniki głosowań Walne Zebranie Delegatów powołało Zarząd w składzie:

1. Pana Mariana Wójtowicza
2. Pana Zygmunta Radek
3. Pana Piotra Puchalskiego
4. Panią Lidię Aniołczyk
5. Panią Annę Kluz
6. Pana Tomasza Obszańskiego
7. Pana Michała Zawadzkiego
8. Pana Antoniego Tudryn

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie Krystyna Wojtyło, Marek Barzyk, Marek Dołomisiewicz, Józef Rydzik.

Walne Zebranie Delegatów powołuje skład Komisji Rewizyjnej następujące osoby:

1. Pani Krystyna Wojtyło
2. Pan Marek Barzyk
3. Pan Marek Dołomisiewicz
4. Pan Józef Rydzik

Przewodniczący zarządził przerwę dla umożliwienia Zarządowi i Komisji Rewizyjnej odbycia posiedzeń w celu ukonstytuowania się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Po przerwie Przewodniczący odczytał protokół z posiedzenia Zarządu z którego wynika, że Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

1. Prezes Zarządu Marian Wójtowicz
2. Wiceprezes Zarządu Pan Zygmunt Radek
3. Wiceprezes Zarządu Pan Piotr Puchalski
4. Wiceprezes Zarządu Pan Michał Zawadzki
5. Skarbnik Pani Lidia Aniołczyk
6. Sekretarz Pani Anna Kluz
7. Członek Zarządu Pan Antoni Tudryn
8. Członek Zarządu Pan Tomasz Obszański

Przewodniczący odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z którego wynika, że Komisja Rewizyjna Ukonstytuowała się w następujący sposób:

1. Przewodniczący Komisji Pan Józef Rydzik
2. Członek Pan Marek Barzyk
3. Członek Pan Marian Dołomisiewicz
4. Członek Pani Krystyna Wojtyło

Po wyborze władz Związku wywiązała się dyskusja odnośnie poszerzenia członków PIRE poprzez pozyskanie członków wspierających spośród firm ekologicznych z Podkarpacia.

Głos zabrali Pan Wójtowicz, Pan Puchalski, Pan Radek, Pan Bała Pani Cwynar.

Walne Zebranie Delegatów upoważniło Zarząd do podjęcia działań mających na celu przystąpienie do PIRE firm ekologicznych z Podkarpacia jako członków wspierających oraz Stowarzyszeń związanym z rolnictwem ekologicznym działających na obszarze innych województw – na członków zwyczajnych.

Przewodniczący otworzył dyskusję na temat tworzenia przez Izbę wysp ekologicznych w sklepach i sieciach handlowych na Podkarpaciu. Głos zabrali Pan Zygmunt Radek i Pani Lucyna Cwynar, którzy podkreślili znaczni tworzenia takich wysp dla propagowania ekologicznej żywności.

Walne Zebranie Delegatów upoważniło Zarząd do podjęcia działań mających na celu tworzenie przez PIRE wysp ekologicznych w większych sklepach i sieciach handlowych na Podkarpaciu oraz w innych regionach na terenie kraju.

Wywiązała się dyskusja na temat konieczności tworzenia znaku towarowego „Podkarpacki Produkt Ekologiczny”, który pozwoliłby na identyfikacje produktów ekologicznych. Po dyskusji w której głos zabrali Pan Wójtowicz, Pan Bała, Pan Puchalski, Pan Radek

Walne Zebranie Delegatów upoważniło Zarząd do podjęcia działań mających na celu stworzenie znaku towarowego „PODKARPACKI PRODUKT EKOLOGICZNY”

Pan Wójtowicz zwrócił się do Delegatów o podjęcie jednomyślnej Uchwały protestującej przeciwko dopuszczenia roślin genetycznie modyfikowanych na terenie Polski .
Zebrani Delegaci jednomyślnie poprzez aklamacje podjęli Uchwałę następującej treści:
Walne Zebranie Delegatów Związku Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” stanowczo protestuje przeciwko dopuszczenia na trenie Polski prowadzenia upraw roślin genetycznie modyfikowanych(GMO) i apeluje do wszystkich, którym leży na sercu zdrowie społeczeństwa o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu ustanowienia ustawowego zakazu produkcji na terenie Polski upraw roślin genetycznie modyfikowanych oraz produkcji żywności z wykorzystaniem takich roślin oraz wprowadzania do handlu żywności modyfikowanej genetycznie z innych krajów.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.
 

Sprawozdanie z czteroletniej działalności
Zarządu Związku Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego
w latach 2005-2008

 

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Producentów Żywności Ekologicznej EKODAR Organizacja Pożytku Publicznego odbytego w dniu 28.03.2009 r.

   

Gospodarstwo Edukacji Ekologicznej

 

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates