Podkarpacki Wypas Naturalny w 2019 r.

Drukuj

Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego od dnia 29.07.2019 r. realizuje zadanie publiczne pt. „Program aktywizacji gospodarczo turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo - pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich  i owadopylność w 2019 r.” na zlecenie Województwa Podkarpackiego.

W ramach powyższego programu otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w wysokości 369 902,80 zł, które to środki są przeznaczone na promocję zadań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Środki z dotacji zostaną przekazane 109 rolnikom wypasających swoje zwierzęta gospodarskie na cennych przyrodniczo terenach, w tym znajdujących się w systemie rolnictwa ekologicznego oraz będących pod ochroną (np. parki krajobrazowe, otuliny parków narodowych, obszary NATURA 2000).

Ponadto zostaną zorganizowane spotkania edukacyjne z dziećmi na temat pszczelarstwa i pożytecznego wpływu owadów zapylających na środowisko, w których łącznie weźmie udział ok. 300 przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Spotkania połączone z degustacją produktów pszczelich poprowadzą właściciele pasieki ekologicznej z Niżnej Łąki Państwo Marta i Krzysztof Bałon.

Ze środków dotacji zostaną sfinansowane także nagrody dla 21 laureatów konkursu plastycznego „Kolorowy świat pszczół”, którego rozstrzygnięcie nastąpi podczas Koncertu Finałowego w dniu 29.10.2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie przy ul. Osmeckiego. Koncert stanowić będzie podsumowanie działań edukacyjnych realizowanych przez PIRE w ramach Programu Podkarpacki Wypas Naturalny. Podczas Koncertu przewidziany jest również występ kapeli „Kompanija” oraz wykład na temat dawnych, ludowych zwyczajów mieszkańców Rzeszowszczyzny.